රට

Bolivia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Bolivia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salar de Uyuni

Salar de Uyuni (or Salar de Tunupa) is the world's largest salt flat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Tatio

El Tatio is a geyser field located within the Andes Mountains of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza 24 de septiembre

La Plaza 24 de septiembre est la place d'armes de la ville de Santa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cristo de la Concordia

Cristo de la Concordia is a statue of Jesus Christ located on San

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Mint of Bolivia

The National Mint of Bolivia (Spanish: Casa de la Moneda de Bolivia)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Fuerte de Samaipata

El Fuerte de Samaipata (English: Fort Samaipata), also known simply as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Regional de Arqueología de Tiwanaku

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo San Francisco Cultural Center

The Museo San Francisco Cultural Center is a cultural institution

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
10th November Square

11月10日广场(西班牙語:-{Plaza 10 de Noviembre}-)是玻利维亚波托

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza 14 de Septiembre

La Plaza 14 de Septiembre es una plaza ubicada en la ciudad de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටිටිකාකා විල

ටිටිකාකා විල(ඉංග්‍රීසි:  Lake Titicaca), පංච මහා විල්වලින් එකකි.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Árbol de Piedra

Árbol de Piedra ('stone tree') is an isolated rock formation in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Francisco Church (La Paz)

The Basilica of San Francisco in the city of La Paz, Bolivia, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of San Francisco, La Paz

The Basilica of San Francisco in the city of La Paz, Bolivia, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Площадь Мурильо

The Plaza Murillo is the central plaza of the city of La Paz and the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tiwanaku

Tiwanaku (Spanish spellings: Tiahuanaco and Tiahuanacu) is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza San Francisco

Plaza San Francisco a major urban plaza in the city of La Paz,

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Camino Real

ආරම්භ කරමින් $256

Hotel Berlina

ආරම්භ කරමින් $28

Hotel Rosario La Paz

ආරම්භ කරමින් $93

Las Brisas

ආරම්භ කරමින් $27

Inca's Room

ආරම්භ කරමින් $25

Hotel La Joya

ආරම්භ කරමින් $16