රට

Bolivia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Bolivia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salar de Uyuni

Salar de Uyuni (or Salar de Tunupa) is the world's largest salt flat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Tatio

El Tatio is a geyser field located within the Andes Mountains of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cristo de la Concordia

Cristo de la Concordia is a statue of Jesus Christ located on San

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Fuerte de Samaipata

El Fuerte de Samaipata (English: Fort Samaipata), also known simply as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටිටිකාකා විල

ටිටිකාකා විල(ඉංග්‍රීසි:  Lake Titicaca), පංච මහා විල්වලින් එකකි.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Francisco Church (La Paz)

The Basilica of San Francisco in the city of La Paz, Bolivia, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Árbol de Piedra

Árbol de Piedra ('stone tree') is an isolated rock formation in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tiwanaku

Tiwanaku (Spanish spellings: Tiahuanaco and Tiahuanacu) is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kalasasaya

The Temple of Kalasasaya (kala for stone; saya or sayasta for standing

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chacaltaya

Chacaltaya is a glacierial mountain range in Bolivia with an elevation

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Inkallaqta

Incallajta (quechua: Inka llaqta, inca city) is a monumental Inca site

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abuna River

The Abuna River (Spanish: Río Abuná, Portuguese: Rio Abunã) is a ri

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sajama National Park

Sajama National Park is a national park located in the Oruro

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Javier, Ñuflo de Chávez

San Javier (San Francisco Xavier de los Piñocas or San Xavier) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lago Uru Uru

Lago Uru Uru is a lake in Oruro Department, Bolivia. At an elevation

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Irruputuncu

Irruputuncu is a stratovolcano which lies on the border of Chile and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jach'a Phasa

Jach'a Phasa (Aymara, jach'a big, large, hispanicized spellings

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Camino Real

ආරම්භ කරමින් $256

Hotel Berlina

ආරම්භ කරමින් $28

Hotel Rosario La Paz

ආරම්භ කරමින් $93

Las Brisas

ආරම්භ කරමින් $27

Inca's Room

ආරම්භ කරමින් $25

Hotel La Joya

ආරම්භ කරමින් $16