රට

Bosnia and Herzegovina

Eugeny Berenshteyn, Dimmus ✋???? සහ 50 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Bosnia and Herzegovina හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Bosnia and Herzegovina හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kravica (waterfall)

Kravica waterfalls, often erroneously[] called Kravice, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stara Ćuprija

Stara Ćuprija (Bosnian: The Old Bridge) is a bridge spanning the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gazi Husrevbegova džamija, Sarajevo

The Gazi Husrev-beg's Mosque (Bosnian: Gazi Husrev-begova Džamija or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mehmed Paša Sokolović Bridge

The Mehmed Paša Sokolović Bridge (Serbian Cyrillic: Мост Мехме

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Žuta Tabija

The Yellow Fortress or Yellow Bastion (Bosnian, Croatian and Serbian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vijećnica

Sarajevo City Hall (Bosnian, Croatian and Serbian: Gradska vijećnica

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stari Most

Stari Most (in Bosnian/Croatian/Serbian Stari most, English

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Međugorje

Međugorje (Croatian pronunciation: ]) is a town located in western B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Igman

Igman is a mountain in central Bosnia and Herzegovina. It is found

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Velika Kladuša Castle

Velika Kladuša Castle is a castle in Velika Kladuša, Bosnia and H

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sarajevo National Theatre

The Sarajevo National Theatre (Bosnian and Serbian: Narodno pozorište

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Latin Bridge

Latin Bridge (Bosnian: Latinska ćuprija, named Principov most -

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sarajevo Olympic Bobsleigh and Luge Track

Sarajevo Olympic Bobsleigh and Luge Track is a bobsleigh and luge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tvrdoš Monastery

Tvrdoš Monastery (Serbian Cyrillic: Тврдош) is a 15th-century Serbia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Andrićgrad

Andrićgrad (Serbian Cyrillic: Андрићград, lit. 'Andrić's town') is t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bijela Tabija

The White Fortress (Bosnian-Croatian-Serbian: Bijela Tabija /

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Morića Han

Morića Han is a han (that is, a roadside inn) originally built in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hayat Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

ibis Styles Sarajevo

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Sarajevo

ආරම්භ කරමින් $75

Bosnia

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Ada - Otoka

ආරම්භ කරමින් $41

Hostel Gonzo

ආරම්භ කරමින් $17