රට

Botswana

සිතියම පුළුල් කරන්න

Botswana හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mokolodi Nature Reserve

Mokolodi Nature Reserve is a private non-profit game reserve in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Makgadikgadi Pan

The Makgadikgadi Pan is a large salt pan in the middle of the dry

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsodilo

Tsodilo is a UNESCO World Heritage Site located in northwestern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Three Dikgosi Monument

The Three Dikgosi Monument is a bronze sculpture located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chobe National Park

Chobe National Park is Botswana's first national park, and also the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kgalagadi Transfrontier Park

Kgalagadi Transfrontier Park is a large wildlife preserve and

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Peermont Walmont Ambassador Hotel at Grand Palm

ආරම්භ කරමින් $149

Masa Square Hotel

ආරම්භ කරමින් $143

Gaborone Hotel & Casino

ආරම්භ කරමින් $45

Cresta President Hotel

ආරම්භ කරමින් $87

Brackendene Lodge Extension 2

ආරම්භ කරමින් $39

Vintage View

ආරම්භ කරමින් $58