රට

Brazil

egidia leocadia, Dejana සහ 858 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Brazil හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Faro de la Barra

Mnara wa taa wa Barra ni mnara wa taa wa pili kujengwa huko Barra. Wa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of Our Lady of Nazareth of Exile

The Basilica of Our Lady of Nazareth of Exile (Portuguese: Basílica

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sugarloaf Mountain (Brazil)

Sugarloaf Mountain (in Portuguese, Pão de Açúcar), is a peak si

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Theatro da Paz

The Theatro Nossa Senhora da Paz theater, or simply Theatro da Paz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
São Paulo Museum of Art

The São Paulo Museum of Art (in Portuguese, Museu de Arte de São P

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oscar Niemeyer Museum

The Oscar Niemeyer Museum (Portuguese: Museu Oscar Niemeyer) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leme, Rio de Janeiro

Leme (Portuguese pronunciation: , rudder) is an upper-middle-class

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Copacabana

Fort Copacabana (Portuguese: Forte de Copacabana, IPA: ]) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Copacabana Palace

Copacabana Palace (currently branded as Copacabana Palace, A Belmond

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vista Chinesa

The Vista Chinesa (Chinese Belvedere) is one of the belvederi of Rio

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Maringá

Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória (or simply Catedral d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Calçadão de Copacabana

O piso de pedras portuguesas de Copacabana, também conhecido como

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque das Ruínas

The Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, or simply Parque das

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monument to the Independence of Brazil

The Monument to the Independence of Brazil (Portuguese: Monumento à

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Municipal (Rio de Janeiro)

The Theatro Municipal (Municipal Theatre) of Rio de Janeiro is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Corcovado

Corcovado (Portuguese pronunciation: [koɾkoˈvadu]), meaning '

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Guaíra

The Teatro Guaíra Cultural Centre is a state-run cultural

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Melia Brasil 21

ආරම්භ කරමින් $129

Windsor Brasilia

ආරම්භ කරමින් $0

Sia Park Executive Hotel

ආරම්භ කරමින් $65

Phenícia Bittar Hotel

ආරම්භ කරමින් $50

Mercure Brasilia Lider Hotel

ආරම්භ කරමින් $74

San Marco Hotel

ආරම්භ කරමින් $72