රට

Brazil

aggee, Amanda සහ 764 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Brazil හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Faro de la Barra

Mnara wa taa wa Barra ni mnara wa taa wa pili kujengwa huko Barra. Wa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oscar Niemeyer Museum

The Oscar Niemeyer Museum (Portuguese: Museu Oscar Niemeyer) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Theatro da Paz

The Theatro Nossa Senhora da Paz theater, or simply Theatro da Paz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque das Ruínas

The Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, or simply Parque das

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vista Chinesa

The Vista Chinesa (Chinese Belvedere) is one of the belvederi of Rio

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Maringá

Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória (or simply Catedral d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Copacabana

Fort Copacabana (Portuguese: Forte de Copacabana, IPA: ]) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monument to the Independence of Brazil

The Monument to the Independence of Brazil (Portuguese: Monumento à

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Municipal (Rio de Janeiro)

The Theatro Municipal (Municipal Theatre) of Rio de Janeiro is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Guaíra

The Teatro Guaíra Cultural Centre is a state-run cultural

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dique do Tororó

O Dique do Tororó é o único manancial natural da cidade de Sa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pedra do Arpoador

Pedra do Arpoador යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sala São Paulo

The Julio Prestes Cultural Center, which is located in the old Julio

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Corcovado

Corcovado (Portuguese pronunciation: [koɾkoˈvadu]), meaning '

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Praia de Ipanema

A praia de Ipanema localiza-se no bairro de Ipanema, na zona Sul da

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Theatro Municipal (São Paulo)

Municipal Theatre of São Paulo is a theatre in São Paulo, Brazil. It i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castillo de Batel

O Castelo do Batel é um palácio localizado no bairro do Batel, na c

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Melia Brasil 21

ආරම්භ කරමින් $129

Windsor Brasilia

ආරම්භ කරමින් $0

Sia Park Executive Hotel

ආරම්භ කරමින් $65

Phenícia Bittar Hotel

ආරම්භ කරමින් $50

Mercure Brasilia Lider Hotel

ආරම්භ කරමින් $74

San Marco Hotel

ආරම්භ කරමින් $72