රට

Brunei

සිතියම පුළුල් කරන්න

Brunei හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Istana Nurul Iman

The Istana Nurul Iman palace is the official residence of the Sultan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque

Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque is a royal Islamic mosque located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Malay Technology Museum

The Malay Technology Museum (Muzium Teknologi Melayu) is located at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jerudong Park

Jerudong Park is an amusement park in Brunei. It is the largest and

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Radisson Hotel Brunei

ආරම්භ කරමින් $119

The Brunei Hotel

ආරම්භ කරමින් $72

The Capital Residence Suite

ආරම්භ කරමින් $70

Terrace Hotel

ආරම්භ කරමින් $62

Badiah Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Jubilee Hotel

ආරම්භ කරමින් $42