රට

Bulgaria

Krassimira Petkova, Minka Halacheva සහ 410 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Bulgaria හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Roman theatre of Philippopolis

The Roman theatre of Philippopolis (Latin: Theatrum Trimontense;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alexander Nevsky Cathedral, Sofia

The St. Alexander Nevsky Cathedral (български. Храм-пам

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stadium of Philippopolis

The Stadium of Philippopolis was the ancient Roman stadium of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vihren

Vihren (Bulgarian: Вихрен) is the highest peak of Bulgaria's Pirin

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Snezhanka Tower

Snezhanka Tower (кула „Снежанка“) is a 156-metre-high television towe

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of St Sophia or the Old Bishopric

The Church of Saint Sofia (Bulgarian: Църква Света София), al

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monument to 1300 Years of Bulgaria

The Monument to 1300 Years of Bulgaria (Bulgarian: Паметник 1300 го

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Etar Architectural-Ethnographic Complex

The Etar Architectural-Ethnographic Complex (Bulgarian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sofia University

The St. Clement of Ohrid University of Sofia or Sofia University

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsarevets

Tsarevets (Bulgarian: Царевец) is a medieval stronghold located on a h

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baba Vida

Baba Vida (български. Баба Вида) is a medieval fortress in Vidi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Шипка (връх)

Шипка (болг. Шипка) — гірська вершина в центральній

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Asenova krepost

Asenova krepost (български. Асенова крепост, 'Asen's Fortress') is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Balchik Palace

The Balchik Palace (Bulgarian: Дворец в Балчик, Dvorets v Balchik; Rom

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bachkovo Monastery

The Bachkovo Monastery (български. Бачковски манастир, Bachkov

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belogradchik Fortress

The Belogradchik Fortress (Bulgarian: Белоградчишка крепост, Bel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rila Monastery

The Monastery of Saint John of Rila, better known as the Rila

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sofia Hotel Balkan a Luxury Collection Hotel Sofia

ආරම්භ කරමින් $147

H2O Hostel

ආරම්භ කරමින් $10

Silver House Hotel Sofia

ආරම්භ කරමින් $46

Arte Hotel

ආරම්භ කරමින් $73

Rila Hotel Sofia

ආරම්භ කරමින් $66

Santa Sofia

ආරම්භ කරමින් $45