රට

Burkina Faso

Adiwo, A bdoul Niang සහ 1 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Burkina Faso හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Loropéni

Loropéni is a market town in southern Burkina Faso, lying west of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pama Reserve

Pama Reserve is a partial reserve in Burkina Faso.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ouagadougou Cathedral

Ouagadougou Cathedral (French: Cathédrale de l'Immaculée-Conception d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Music (Burkina Faso)

The National Museum of Music is located in Ouagadougou, (Burkina Faso)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arli National Park

Arli National Park often Arly is a national park located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mare aux Hippopotames

The Mare aux Hippopotames (Lake of Hippopotamuses) is a lake and

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Bravia Hotel Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $218

Hotel Splendid Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $123

Sopatel Silmande Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Palm Beach

ආරම්භ කරමින් $107

Faso Hotel

ආරම්භ කරමින් $119

Elite Hotel

ආරම්භ කරමින් $35