රට

Burkina Faso

සිතියම පුළුල් කරන්න

Burkina Faso හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Loropéni

Loropéni is a market town in southern Burkina Faso, lying west of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pama Reserve

Pama Reserve is a partial reserve in Burkina Faso.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ouagadougou Cathedral

Ouagadougou Cathedral (French: Cathédrale de l'Immaculée-Conception d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arli National Park

Arli National Park often Arly is a national park located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mare aux Hippopotames

The Mare aux Hippopotames (Lake of Hippopotamuses) is a lake and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sylvo-Pastoral and Partial Faunal Reserve of the Sahel

The Sylvo-Pastoral and Partial Faunal Reserve of the Sahel is the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Bravia Hotel Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $218

Hotel Splendid Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $123

Sopatel Silmande Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Palm Beach

ආරම්භ කරමින් $107

Faso Hotel

ආරම්භ කරමින් $119

Elite Hotel

ආරම්භ කරමින් $35