රට

Burundi

justin, Mabirizo Wasafi Alex සහ 1 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Burundi හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burundi National Museum

The Burundi National Museum is the national museum of Burundi. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Livingstone–Stanley Monument

The Livingstone–Stanley Monument at Mugere in Burundi is 12 km so

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Roca Golf Hotel

ආරම්භ කරමින් $140

Le Panoramique Hotel by Celexon

ආරම්භ කරමින් $130

Best Outlook Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

Goodlife Residence

ආරම්භ කරමින් $65

Mount Zion Hotel

ආරම්භ කරමින් $85

Dolce Vita Resort Hotel

ආරම්භ කරමින් $66