රට

Cameroon

El Hans, Jonas Īb සහ 9 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Cameroon හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilique Marie-Reine-des-Apôtres

The Basilique Marie-Reine-des-Apôtres[] (Mary Queen of the Apostles

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Our Lady of Victories Cathedral, Yaoundé

The Our Lady of Victories Cathedral (French: Cathédrale

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reunification Monument

Cameroon's Reunification Monument was constructed in the 1970s to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Saints Peter and Paul, Douala

The Cathedral of Saints Peter and Paul - situated in Douala, Cameroon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arbre à palabres (Bonambappe)

L'arbre à palabres is a permanent sculpture located in Douala

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Former general Hospital of Douala

The former General Hospital situated in Douala is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Cameroon

Mount Cameroon is an active volcano in Cameroon near the Gulf of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maga Dam

Maga Dam is a dam located south of Lake Chad near the border of Chad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Waza National Park

Waza National Park (French: Parc national de Waza) is a national park

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old German government headquarters in Douala

The old German government headquarters situated in Douala is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of the Kings Bell

The Palace of the Kings Bell situated in Douala is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Former palace of Justice of Douala

The former Palace of Justice of Douala situated in Douala is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bonakouamouang Chimney

The Bonakouamouang Chimney – situated in Douala, Cameroon in the d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dja Faunal Reserve

Dja Faunal Reserve, located in Cameroon, is a UNESCO World Heritage

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Korup National Park

National Park is in the Southwest Province of Cameroon and extends

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chamber of Commerce (Douala)

The Chamber of Commerce in Douala, Cameroon is a building constructed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Former police station of Douala

The former police station situated in Douala is a building constructed

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hilton Yaounde

ආරම්භ කරමින් $342

Hotel Mont Febe

ආරම්භ කරමින් $101

Hotel La Falaise Yaounde

ආරම්භ කරමින් $133

Hotel Franco

ආරම්භ කරමින් $119

Hotel Merina

ආරම්භ කරමින් $80

Yaahot

ආරම්භ කරමින් $76