රට

Canada

Colleen, József සහ 139 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Canada හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jasper National Park

Jasper National Park is the largest national park in the Canadian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Art Gallery of Ontario

The Art Gallery of Ontario (AGO) (French: Musée des beaux-arts de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shannon Falls Provincial Park

Shannon Falls Provincial Park is a provincial park in British

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yoho National Park

Yoho National Park is located in the Canadian Rocky Mountains along

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montmorency Falls

The Montmorency Falls (français. Chute Montmorency) is a large

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Whistler Blackcomb

Whistler Blackcomb (Шаблон:TSX) is a major ski resort located 125 k

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame Cathedral Basilica, Ottawa

The Notre-Dame Cathedral Basilica is an ecclesiastic basilica in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montreal Botanical Garden

The Montreal Botanical Garden (français. link=no|Jardin botanique de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Port of Montreal

The Old Port of Montreal (French: Vieux-Port de Montréal) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bow Falls

Bow Falls is a major waterfall on the Bow River just before the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jacques Cartier Bridge

The Jacques Cartier Bridge (French: pont Jacques-Cartier) is a steel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Canada

The National Gallery of Canada (français. 'Musée des beaux arts du C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Citadelle of Quebec

The Citadelle—the French name is used both in English and F

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Royal Chalet

Chalet du Mont-Royal (English. 'Mount Royal Chalet') is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banff National Park

Banff National Park (pronounced ) is Canada's oldest national park,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Halifax Public Gardens

The Halifax Public Gardens are Victorian era public gardens formally

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame Basilica (Montreal)

Notre-Dame Basilica (French: Basilique Notre-Dame de Montréal) is a

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Albert at Bay Suite Hotel

ආරම්භ කරමින් $230

Delta Hotels Ottawa City Centre

ආරම්භ කරමින් $292

Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre

ආරම්භ කරමින් $249

Alt Hotel Ottawa

ආරම්භ කරමින් $128

Best Western Plus Ottawa Downtown Suites

ආරම්භ කරමින් $233

The Business Inn

ආරම්භ කරමින් $84