රට

Cape Verde

Jason Brandon, Fael Fernandes සහ 1 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Cape Verde හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cidade Velha

Cidade Velha (Portuguese for 'old city'), or simply

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Pérola

ආරම්භ කරමින් $79

Hotel Santa Maria

ආරම්භ කරමින් $41

Beramar Hotel

ආරම්භ කරමින් $75

Hotel Santiago

ආරම්භ කරමින් $51

Praia Confort

ආරම්භ කරමින් $73

Miradouro De Gamboa

ආරම්භ කරමින් $40