රට

Chad

සිතියම පුළුල් කරන්න

Chad හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Fitri

Lake Fitri is located in the center of Chad about 300 km east of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aloba Arch

Aloba Arch is the name of a natural arch located in the African nation

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Emi Koussi

Emi Koussi is a high pyroclastic shield volcano that lies at the south

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Ledger Plaza Hotel N'Djamena

ආරම්භ කරමින් $233

Novotel N Djamena La Tchadienne

ආරම්භ කරමින් $201

Hilton NDjamena Africa

ආරම්භ කරමින් $213

Mercure N Djamena Le Chari

ආරම්භ කරමින් $126

Ibis N'Djamena La Tchadienne

ආරම්භ කරමින් $128

Radisson Blu Hotel, N'Djamena

ආරම්භ කරමින් $167