රට

Chile

සිතියම පුළුල් කරන්න

Chile හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cumbre del Cerro San Cristóbal

Cumbre del Cerro San Cristóbal යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Chileno de Arte Precolombino

The Museo Chileno de Arte Precolombino (Chilean Museum of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iglesia San Agustín, Chile

Iglesia de San Agustín — Our Lady of Grace, commonly known as Ch

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Matanzas, Chile

Matanzas is a coastal village famous for its beach, located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Cristóbal Hill

Cerro San Cristóbal (Tupahue, San Cristóbal Hill) is a hill in n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sky Costanera

Sky Costanera යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ahu Tongariki

Ahu Tongariki is the largest ahu on Rapa Nui/Easter Island (a Chilean

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Municipal Theater of Santiago

The Municipal Theater is the most important stage theatre and opera

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Antonio, Chile

San Antonio ('Saint Anthony') is a major Chilean port (the largest in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ojos del Caburgua

Ojos del Caburgua is located 15 kilometers east of Pucón and four

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rano Raraku

Rano Raraku is a volcanic crater formed of consolidated volcanic ash,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salto Grande (waterfall)

The Salto Grande is a waterfall on the Paine River within the Torres

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Easter Island

Easter Island (rap. 'Rapa Nui', español. 'Isla de Pascua') is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Anakena

Anakena is a white coral sand beach in Rapa Nui National Park on Rapa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Moneda Palace

Palacio de La Moneda (Spanish: Mint Palace), or simply La Moneda, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fuerte de San Carlos (Ancud)

El Fuerte Real de San Carlos—conocido también como Fuerte de San Ca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Centro Cultural Palacio de La Moneda

Centro Cultural Palacio de La Moneda ('Palacio de La Moneda Cultural

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Luna Suite Apartments

ආරම්භ කරමින් $67

Hotel Fundador

ආරම්භ කරමින් $89

Hotel Plaza Londres 77

ආරම්භ කරමින් $76

Hotel Londres 35

ආරම්භ කරමින් $50

HL Departamentos

ආරම්භ කරමින් $50

Rent A Home Ejercito

ආරම්භ කරමින් $77