රට

China

Jiffy, 轻度热 සහ 161 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

China හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Wall of China

චීන මහා ප්‍රාකාරය (මේ සඳහා යෙදෙන චීන නම් මගින් දිගු ප්‍රාකාරය හෝ ලී

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Summer Palace

The Summer Palace or Yihe yuan (Шаблон:Zh-tspl) is a palace in Beiji

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zhangjiajie National Forest Park

The Zhangjiajie National Forest Park (Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Bund

The Bund (simplified Chinese: 外滩; traditional Chinese: 外灘; pi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Forbidden City

The Forbidden City was the Chinese imperial palace from the Ming

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Longsheng Rice Terrace

The Longsheng Rice Terraces (simplified Chinese: 龙胜梯田; traditi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shanghai Disneyland Park

Shanghai Disneyland Park is a theme park located in Pudong, Shanghai,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yonghe Temple

The Yonghe Temple , also known as the 'Palace of Peace and Harmony

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Potala Palace

The Potala Palace (Шаблон:Bo; Шаблон:Zh-st) is located in Lhasa, Tibe

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Heaven

The Temple of Heaven, literally the Altar of Heaven

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Badaling

Badaling (Шаблон:Zh) is the site of the most visited section of the G

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Centre for the Performing Arts (China)

The National Centre for the Performing Arts (NCPA) (Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Huang

Mount Huang, also known as Huangshan (Шаблон:Zh-cpl), is a mount

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guangzhou Opera House

Guangzhou Opera House (Шаблон:Zh) is a newly constructed Chinese opera

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Terracotta Army

පෞරාණික ටෙරාකොටා පිළිම දක්නට ලැ‍බෙන්නේ චිනයේය.මෙම පිළිම වසර 22

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Earthly Tranquility

The Palace of Earthly Tranquility (simplified Chinese: 坤宁宫; tradi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sacred Heart Cathedral (Guangzhou)

The Cathedral of the Sacred Heart of Jesus (Шаблон:Zh) also known

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
HILTON BEIJING

ආරම්භ කරමින් $0

Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $152

Tiananmen Best Year Courtyard Hotel

ආරම්භ කරමින් $76

Days Inn Forbidden City Beijing

ආරම්භ කරමින් $81

HOLIDAY INN EXPRESS BEIJING DO

ආරම්භ කරමින් $0

Pai Hotel Beijing Qianmen Dazhalan

ආරම්භ කරමින් $43