රට

Colombia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Colombia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salt Cathedral of Zipaquirá

The Salt Cathedral of Zipaquirá (Spanish: Catedral de Sal de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monserrate Sanctuary

Monserrate Sanctuary is a Catholic shrine in Bogotá, Colombia. The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gold Museum, Bogotá

The Gold Museum (español. El Museo del Oro) is a museum located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro de Cristóbal Colón

The Teatro de Cristóbal Colón (The Chistopher Columbus Theatre), a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Las Lajas Sanctuary

Las Lajas Sanctuary (in Spanish Santuario de Las Lajas) is a basilica

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monserrate

Monserrate (after Catalan homonym mountain Montserrat) is a hill that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quinta de San Pedro Alejandrino

La Quinta de San Pedro Alejandrino (Spanish for Quinta of Saint Peter

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bogotá Botanical Garden

The Bogotá Botanical Garden, aka José Celestino Mutis Botanical G

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Peñón de Guatapé

El Peñón de Guatapé (Spanish for 'The Guatapé Rock'), wrongly cal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Primary Cathedral of Bogotá

The Archbishopric Cathedral of Bogotá is a Roman Catholic cathedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Colombian National Museum

The National Museum of Colombia (Spanish: Museo Nacional de Colombia)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Planetarium of Medellín

The Planetarium of Medellín (Official name: Planetario Municipal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Puente de Boyacá

Puente de Boyacá (in English: The Bridge of Boyacá) is a small b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Antioquia

The Museum of Antioquia (Museo de Antioquia) is an art museum in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medellín Museum of Modern Art

Museum of Modern Art of Medellín (MAMM) is a museum of modern art in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Torre Colpatria

Torre Colpatria (Colpatria Tower) is a 50-story building located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castillo San Felipe de Barajas

The Castillo San Felipe de Barajas is a fortress in the city of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
HOTEL CABRERA IMPERIAL

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Oceanía Bogotá

ආරම්භ කරමින් $33

Hotel MS Oceania Confort

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel San Francisco de Asís

ආරම්භ කරමින් $23

Ambar Hotel

ආරම්භ කරමින් $20

Hotel Duque

ආරම්භ කරමින් $19