රට

Congo-Kinshasa

Dr James NDOKO, Alexander Sorokin සහ 2 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Congo-Kinshasa හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Edward

Lake Edward or Edward Nyanza is the smallest of the Great Lakes of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palais du Peuple (Kinshasa)

The People's Palace or Palace of the People (français. link=no|Palais

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Nyamuragira

Mount Nyamuragira is an active volcano in the Virunga Mountains of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boyoma Falls

Boyoma Falls, formerly known as Stanley Falls, consists of seven

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lofoi Falls

The Lofoi Falls (also known as the Chutes Kaloba and the Chutes Lofoi)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salonga National Park

Salonga National Park is a national park in the Democratic Republic of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Virunga National Park

The Virunga National Park (formerly Albert National Park) lies from

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Nyiragongo

Mount Nyiragongo is a stratovolcano in the Virunga Mountains

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Idjwi

Idjwi is an island in Lake Kivu, belonging to the Democratic Republic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Inga Falls

Inga Falls is a rapids 40 km from Matadi in the Democratic Republic of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Tanganyika

Lake Tanganyika is a large lake in central Africa (3° 20' to 8° 48' S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Kivu

Lake Kivu is one of the Great Lakes of Africa. It lies on the border

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Pullman Kinshasa Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $263

Kempinski Hotel Fleuve Congo

ආරම්භ කරමින් $300

Beatrice Hotel

ආරම්භ කරමින් $149

Hotel Selton

ආරම්භ කරමින් $140

Hotel Pour Vous

ආරම්භ කරමින් $67

Grand Hotel De Kinshasa

ආරම්භ කරමින් $0