රට

Costa Rica

සිතියම පුළුල් කරන්න

Costa Rica හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Paz Waterfall, Costa Rica

La Paz (Spanish: 'the peace') is a waterfall in central Costa Rica. In

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Theatre of Costa Rica

The National Theatre of Costa Rica (español. 'Teatro Nacional de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arenal Volcano

Arenal Volcano, in Spanish Volcán Arenal, is an active andesitic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Poás Volcano

The Poás Volcano, in Spanish Volcán Poás, is an active st

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Fortuna Waterfall, Costa Rica

La Fortuna Waterfall (Spanish for 'the fortune') is in central Costa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Puente de la Amistad Costa Rica-Taiwan

The Puente de la Amistad de Costa Rica-Taiwan (English: 'Costa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Irazú Volcano

The Irazú Volcano (Spanish: Volcán Irazú) is an active volcano in Co

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Metropolitan Cathedral of San José

The Metropolitan Cathedral of San José Spanish: Catedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque de Diversiones

The Parque Diversiones Dr. Roberto Ortiz Brenes (English. 'National

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Turrialba Volcano

Turrialba Volcano was named after the region of Costa Rica in which

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arenal Hanging Bridges

The Arenal Hanging Bridges are a series of suspension bridges in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Miravalles Volcano

The Miravalles Volcano is an andesitic stratovolcano in Costa Rica.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Arenal

Lake Arenal is a reservoir in Costa Rica, formed by enlarging an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cocos Island

Cocos Island (español. Isla del Coco) is an island located off the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Juan Santamaría International Airport

Juan Santamaría International Airport (Spanish: Aeropuerto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Costa Rican Center of Science and Culture

Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura (Costa Rican Center of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rincón de la Vieja Volcano

Rincón de la Vieja is an active andesitic complex volcano in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection by Hilton

ආරම්භ කරමින් $187

Exe San Jose Center

ආරම්භ කරමින් $68

Nuevo Maragato Hotel & Hostel

ආරම්භ කරමින් $10

Hotel Guima

ආරම්භ කරමින් $30

Cocoon Hotel

ආරම්භ කරමින් $37

Hotel Quinta Avenida

ආරම්භ කරමින් $27