රට

Croatia

Landeck, Milan සහ 126 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Croatia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Walls of Dubrovnik

The Walls of Dubrovnik (Croatian: Dubrovačke gradske zidine) are a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Croatian National Theatre in Zagreb

The Croatian National Theatre in Zagreb (Croatian: Hrvatsko narodno

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Krka National Park

Krka is one of the Croatian national parks, named after the river Krka

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rovinj

Rovinj (Istriot: Ruvèigno; Italian: Rovigno) is a city in Croatia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Makarska

Makarska (italiano. Macarsca; Deutsch. Macharscha) is a small town on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pula Arena

The Pula Arena is the name of the amphitheatre located in Pula,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gamla borgen Varaždin

Gamla borgen Varaždin (kroatiska: Stari grad Varaždin) är en borg i Va

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Diocletian's Palace

Diocletian's Palace (Croatian: Dioklecijanova palača) is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Šibenik Cathedral

The Cathedral of St. James (Croatian: Katedrala sv. Jakova) in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lovrijenac

Fort Lovrijenac, often called 'Dubrovnik's Gibraltar', is a fortress

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plitvice Lakes National Park

Plitvice Lakes National Park (hrvatski. Nacionalni park Plitvička

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zagreb Cathedral

Zagreb Cathedral on Kaptol is probably the most famous building in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mljet

Mljet (Latina. Melita, italiano. Meleda) is the most southerly and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tvrđava svetog Mihovila

Tvrđava svetog Mihovila u Šibeniku (od 1990-ih) , razg. Tvrđava sv

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Biograd na Moru

Biograd na Moru (italiano. Zaravecchia, Venetian: Xara Vècia,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zrće

Zrće (Шаблон:IPA-sh) is a long pebble beach on the Adriatic island

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zlatni Rat

The Zlatni Rat, often referred to as the Golden Cape or Golden Horn

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Beautiful apartment in the middle of old town

ආරම්භ කරමින් $130

Main Square Residence

ආරම්භ කරමින් $110

Hotel Dubrovnik

ආරම්භ කරමින් $183

Main Square Apartment

ආරම්භ කරමින් $110

Cloud 6 - Main Square Zagreb

ආරම්භ කරමින් $80

Town Tales Suites

ආරම්භ කරමින් $192