රට

Cuba

Leidy Laura, Jose Santos සහ 11 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Cuba හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Havana

Old Havana (español. La Habana Vieja) contains the core of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Cabaña

The Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, commonly known simply as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Theatre of Havana

The Great Theatre of Havana (Gran Teatro de La Habana), was officially

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Capitolio

El Capitolio, or National Capitol Building in Havana, Cuba, was the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trinidad, Cuba

Trinidad is a town in the province of Sancti Spíritus, central Cuba.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Morro Castle (fortress)

Morro Castle Spanish: Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Floridita

Floridita or El Floridita is an historic restaurant and bar in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cienfuegos

Cienfuegos is a city on the southern coast of Cuba, capital of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of the Revolution

The Museum of the Revolution (Spanish: Museo de la Revolución) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Havana

The Catedral de San Cristóbal de La Havana (Cathedral of Saint

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castillo de la Real Fuerza

The Castillo de la Real Fuerza (Castle of the Royal Force) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cayo Coco

Cayo Coco (Coco Key) is an island in central Cuba, well known for its

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pico Turquino

Pico Turquino is the highest point in Cuba. It is located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Camagüey

Camagüey is a city and municipality in central Cuba and is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Che Guevara Mausoleum

The Che Guevara Mausoleum (Mausoleo Che Guevara) is a memorial in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sierra Maestra

Sierra Maestra is a mountain range that runs westward across the south

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
John Lennon Park

John Lennon Park or Parque John Lennon is a public park, located in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Southernmost Beach Resort

ආරම්භ කරමින් $360

The Reach Resort The Waldorf Astoria Collection

ආරම්භ කරමින් $269

Santa Maria Suites Resort

ආරම්භ කරමින් $208

Southernmost House Hotel

ආරම්භ කරමින් $279

Southernmost Inn Adult Exclusive

ආරම්භ කරමින් $143

Southwinds Motel

ආරම්භ කරමින් $118