රට

Cyprus

whiskey sour, Ioanna Ioannou සහ 131 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Cyprus හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bellapais Abbey

Bellapais Abbey (also spelled Bellapaïs) is the ruin of a monastery

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Ayios Lazaros, Larnaca

The Church of Ayios Lazaros (Greek: Ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου, also

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kykkos Monastery

The Holy, Royal and Stavropegic Monastery of Kykkos (Greek:Ιερά Μον

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Larnaca Salt Lake

Larnaca Salt Lake (Ελληνικά. Αλυκή Λάρνακας, Türkçe. Larnaka Tuz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyrenia Castle

Kyrenia Castle (Greek: Κάστρο της Κερύνειας) also Girne Castle, at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Paphos Archaeological Park

Paphos Archaeological Park (also Kato Pafos Archaeological Park)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Finikoudes Beach

Finikoudes Beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
MS Zenobia

MS Zenobia was a Swedish built Challenger-class RO-RO ferry launched

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Olympus (Cyprus)

Olympus, at 1,952 metres (6,400 ft), is the highest point of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape Greco

Cape Greco, also known as Cavo Greco (Italian; Ελληνικά. Κάβο Γκ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baths of Aphrodite

Baths of Aphrodite යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Lakes,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Büyük Han

Buyuk Han (the Great Inn) is the largest caravansarai on the island of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Avakas Gorge

Avakas Gorge - high sheer cliffs which come closer together until they

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Selimiye Mosque, Nicosia

Selimiye Mosque (Türkçe. Selimiye Camii), also known as Agia Sofia C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nissi beach

Nissi beach, is a well-known sandy beach in the resort of Ayia Napa,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petra tou Romiou

Petra Tou Romiou (Rock of the Roman), or Aphrodite's Rock, is a sea

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kolossi Castle

Kolossi Castle is a stronghold a few kilometers outside the city of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
pedieos guest house

ආරම්භ කරමින් $70

Holiday Inn Nicosia City Centre Hotel

ආරම්භ කරමින් $120

Centrum Hotel - City Center

ආරම්භ කරමින් $99

Castelli Hotel

ආරම්භ කරමින් $84

Royiatiko Hotel

ආරම්භ කරමින් $84

Gul Hanim House

ආරම්භ කරමින් $74