රට

Czech Republic

Lenka Tomanová, Barbora Kučerová සහ 450 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Czech Republic හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castle Trúba (Stramberg)

Castle Trúba (Stramberg) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Castles

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lysá hora

Lysá hora (Czech pronunciation: ]; Polish: Łysa Góra; German: Lys

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
State Opera (Prague)

The State Opera (Czech: Státní opera), is an opera house in Prague, C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prague Castle

Prague Castle (Pražský hrad, former Austrian: Prager Burg) is a c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Vitus Cathedral

Saint Vitus's Cathedral (Katedrála svatého Víta) is a Roman Ca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prebischtor

The Prebischtor (Czech: Pravčická brána) is located in the Bohemian Sw

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kunětice Mountain Castle

Kunětice Mountain Castle (in Czech Kunětický hrad) is a castle in th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Český Krumlov Castle

Český Krumlov Castle is located in the city Český Krumlov. It dat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rudolfinum

The Rudolfinum is a music auditorium and one of the most important

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petřín Lookout Tower

The Petřínská rozhledna (Petřín lookout tower) is a 60 metre high stee

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Špilberk Castle

Špilberk Castle (derived from the German: Spielberg) is an old castle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Town Bridge Tower

Old Town Bridge Tower (Czech: Staroměstská mostecká věž) is a goth

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kozel Castle

Kozel is a hunting castle in classic style close to the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Strahov Monastery

Strahov Monastery is a Premonstratensian abbey in Prague.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Loket Castle

Loket Castle (Czech: Hrad Loket) is a 12th-century castle located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prague Castle View Point

Prague Castle View Point යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Charles Bridge

The Charles Bridge (Czech: Karlův most) is a famous historic bridge

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Old Town Square Hotel & Residence

ආරම්භ කරමින් $356

Hotel Lippert

ආරම්භ කරමින් $141

Grand Hotel Praha

ආරම්භ කරමින් $302

Hotel Cerny Slon

ආරම්භ කරමින් $117

Dusni Apartments

ආරම්භ කරමින් $93

U T?í Bubn?

ආරම්භ කරමින් $107