රට

Denmark

Else, Kenneth Andersen සහ 149 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Denmark හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rosenborg Castle

Rosenborg Castle (Danish: Rosenborg Slot) is a renaissance castle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dyrehavsbakken

Dyrehavsbakken ('The Deer Park Hill'), commonly referred to as Bakken

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Louisiana Museum of Modern Art

The Louisiana Museum of Modern Art is an art museum located directly

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Our Saviour, Copenhagen

The Church of Our Saviour (Danish: Vor Frelsers Kirke) is a baroque

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botanisk Have, Aarhus

Botanisk Have, Danish for the Botanical Garden, is a botanical garden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Copenhagen Opera House

The Copenhagen Opera House (in Danish usually called Operaen) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nyhavn

Nyhavn (Шаблон:IPA-da) (literally: New Harbour) is a 17th-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rundetårn

The Rundetårn (English: Round Tower) is a 17th-century tower located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fårup sommerland

Fårup sommerland is a Danish theme park in the north of the country.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Knuthenborg Safaripark

Knuthenborg Safaripark is a safari park on the island of Lolland in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grenen

Grenen, the northmost tip of Jutland, north of the town of Skagen,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Copenhagen City Hall

Copenhagen City Hall (Danish: Københavns Rådhus) is the headquarters o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kastellet, Copenhagen

Kastellet, located in Copenhagen, Denmark is one of the best preserved

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Frederiksborg Palace

Frederiksborg castle is a castle in Hillerød, Denmark. It was built

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tivoli Gardens

Tivoli (in English also called Tivoli Gardens) is a famous amusement

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Givskud Zoo

Givskud Zoo is a zoo and safari park in Givskud, 20 km north west of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst (English: The National gallery) is the Danish

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen

ආරම්භ කරමින් $408

The Square

ආරම්භ කරමින් $377

The Square

ආරම්භ කරමින් $0

Ascot Apartments

ආරම්භ කරමින් $247

Hotel Alexandra

ආරම්භ කරමින් $244

Hotel Alexandra

ආරම්භ කරමින් $291