රට

Dominica

සිතියම පුළුල් කරන්න

Dominica හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Morne Trois Pitons National Park

Morne Trois Pitons National Park is a World Heritage Site (since 1997)

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Fort Young Hotel

ආරම්භ කරමින් $170

Evergreen Hotel

ආරම්භ කරමින් $91

Anchorage Hotel, Whale Watch & Dive Center

ආරම්භ කරමින් $83

Tamarind Tree Hotel

ආරම්භ කරමින් $88

La Flamboyant Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Castle Comfort Lodge

ආරම්භ කරමින් $85