රට

Dominican Republic

irishmet, Alexander Mazikin සහ 32 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Dominican Republic හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Dominican Republic හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Altos de Chavón

The biggest attraction in La Romana, Dominican Republic, is Altos de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monumento de Santiago

The Monumento a los Héroes de la Restauración is a monument in the c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Santa María la Menor

The Cathedral of Santa María la Menor in the Colonial Zone of Santo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Catedral de Santa María la Menor

The Cathedral of Santa María la Menor in Santo Domingo is the oldest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ocean World Adventure Park

Ocean World is an adventure park located amidst the reefs of the Beach

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alcázar de Colón

The Alcázar de Colón, or Columbus Alcazar, located in Santo Domingo, D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Palace (Dominican Republic)

The National Palace (Spanish: Palacio Nacional) is a building in Santo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cayo Levantado

Cayo Levantado, also known as Bacardi Island, is an islet in Samaná

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortaleza Ozama

The Fortaleza Ozama (in Spanish; Ozama Fortress in English) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cable Car, Puerto Plata

Cable Car, Puerto Plata යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Chair-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Пещера чудес (Доминиканская Республика)

Петроглифы пещеры Куэва-де-лас-Ма

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortaleza San Felipe

Fortaleza San Felipe is a historic Spanish fortress located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
სიუდად-კოლონიალი (სანტო-დომინგო)

სიუდად-კოლონიალი (español. Ciudad Colonial) – ქრისტეფორე კოლუმბი

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Playa Dorada Beach

Playa Dorada Beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Эль-Лимон (водопад)

Эль-Лимон (El-Limon, др. название: Salto-Limon) — водопад в провинции

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Columbus Lighthouse

Columbus Lighthouse (español. Faro a Colón|links=no|links=no) is a m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monasterio de San Francisco

Monasterio de San Francisco in Santo Domingo de Guzman, Dominican

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Casa Sanchez Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $61

Hotel Discovery

ආරම්භ කරමින් $30

Hotel Luis V

ආරම්භ කරමින් $29

Suite Colonial

ආරම්භ කරමින් $50

Hotel Jade

ආරම්භ කරමින් $31

Santo Domingo Bed and Breakfast

ආරම්භ කරමින් $22