රට

East Timor

සිතියම පුළුල් කරන්න

East Timor හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cristo Rei of Dili

Cristo Rei of Dili or Christ the King of Dili is a 88.6 foot (27 m)

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Neo Eltari Hotel Kupang

ආරම්භ කරමින් $26

Sahid T-More Hotel

ආරම්භ කරමින් $26

CHRYSANT HOMESTAY

ආරම්භ කරමින් $19

Ima hotel

ආරම්භ කරමින් $27

Amaris Hotel Kupang

ආරම්භ කරමින් $29

Hotel La Hasienda

ආරම්භ කරමින් $27