රට

Ecuador

Jazmin Carbo, Mauro Carvajal සහ 16 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Ecuador හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basílica del Voto Nacional

The Basilica of the National Vow (Spanish: Basílica del Voto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Galápagos Islands

The Galápagos Islands (official name: Archipiélago de Colón; other Sp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Galápagos National Park

Galápagos National Park, established in 1959, is Ecuador's first

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church and Convent of St. Francis

The Iglesia y Monasterio de San Francisco (English:Church and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mitad del Mundo

The Mitad del Mundo (Spanish: Middle of the World) is a tract of land

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ingapirca

Ingapirca (Kichwa: Inka Pirka, 'Inca wall') is a town in Cañar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
City Museum (Quito)

The City Museum (Museo de la Ciudad) is a museum in the colonial

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of the Society of Jesus (Quito, Ecuador)

La Iglesia de la Compañía de Jesús (English. 'The Church of the So

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
TelefériQo

El TelefériQo (from teleférico and Quito) is a gondola lift in Q

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cuicocha

Cuicocha (Kichwa: Kuykucha, 'lake of guinea pigs' or Kuychikucha,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio de Carondelet

Carondelet Palace, the seat of government of the Republic of Ecuador,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guayaquil Municipal Museum

Guayaquil Municipal Museum (Spanish: Museo Municipal de Guayaquil) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Cajas National Park

El Cajas National Park or Cajas National Park (Spanish: Parque

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cotopaxi National Park

Cotopaxi National Park (Spanish: Parque Nacional Cotopaxi) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chimborazo (volcano)

The inactive stratovolcano Chimborazo (Шаблон:Pronounced) is Ecuad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Antropologico y de Arte Contemporaneo

Museo Antropologico y de Arte Contemporaneo (MAAC) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pululagua

Pululagua (alternate spelling: Pululahua) is a dormant volcano in the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Casa Gangotena

ආරම්භ කරමින් $338

La Casona de la Ronda Hotel Boutique Patrimonial

ආරම්භ කරමින් $167

Hump Day Hostel

ආරම්භ කරමින් $13

Hotel Interamericano

ආරම්භ කරමින් $26

Hotel Real Audiencia

ආරම්භ කරමින් $45

Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $12