රට

Egypt

Ranin tarek, Sara Abdallah සහ 171 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Egypt හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගීසාහී මහා පිරමිඩය

ගීසාහී මහා පිරමිඩය (කූෆූගේ පිරමිඩය හෝ කියෝප්ස්ගේ පිරමිඩය ලෙසින්ද හැඳින

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගීසා පිරමීඩ සංකීර්ණය

ගීසා පිරමීඩ සංකීර්ණය යනු ඊජිප්තුවේ කයිරෝ නුවරට ආසන්නයේ පිහිටි ගීසා

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blue Hole (Red Sea)

Blue Hole is a diving location on east Sinai, a few kilometres north

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Edfu

The Temple of Edfu is an ancient Egyptian temple located on the west

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Citadel

The Saladin Citadel of Cairo (Arabic: قلعة صلاح الدين‎ Qalaʿat Salāḥ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Hussein Mosque

Al-Hussein Mosque (Arabic: مسجد الإمام الحسين‎; alternative tra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Muhammad Ali

The Mosque of Muhammad Ali Pasha or Alabaster Mosque (Arabic: مسجد محم

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khan el-Khalili

Khan el-Khalili (Arabic: خان الخليلي‎) is a major souk in the Islamic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
6th October Bridge

6th October Bridge is an elevated highway in Cairo, Egypt, running

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Luxor Temple

Luxor Temple is a large Ancient Egyptian temple complex located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Amr ibn al-As

The Mosque of Amr ibn al-As (Arabic: جامع عمرو بن العاص‎),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque-Madrassa of Sultan Hassan

The Sultan Hassan Mosque is considered stylistically the most compact

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Sphinx of Giza

The Great Sphinx of Giza is a statue of a reclining lion with a human

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ras Muhammad National Park

Ras Mohammad (Arabic: رأس محمد‎ literary Arabic Ra's Muħamm

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bibliotheca Alexandrina

The Bibliotheca Alexandrina (Latin for 'Library of Alexandria'; in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai

Saint Catherine's Monastery (Greek: Шаблон:Polytonic) on the Sinai

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ඊජිප්තු කෞතුකාගාරය

ඊජිප්තුවේ කයිරෝහි ඊජිප්තු පුරාවස්තු කෞතුකාගාරය, ප

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Victoria Azur Hotel

ආරම්භ කරමින් $16

Windsor Hotel Cairo

ආරම්භ කරමින් $28

Cairo Khan Hotel

ආරම්භ කරමින් $39

Cairo Khan Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Garden View Hostel

ආරම්භ කරමින් $14

City Plaza Hostel

ආරම්භ කරමින් $25