රට

El Salvador

Maria Martell, Norma Ramos සහ 3 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

El Salvador හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Salvador Cathedral

The Metropolitan Cathedral of the Holy Savior (Catedral Metropolitana

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Coatepeque Caldera

Coatepeque Caldera also known as Lago De Coatepeque (Nahuatl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tazumal

Tazumal (Шаблон:IPA) is a Pre-Columbian Maya archeological site in Ch

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Nacional de El Salvador

Teatro Nacional de El Salvador, or National Theatre of El Salvador, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Ilopango

Lake Ilopango is a crater lake which fills a scenic 8 by 11 km

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Joya de Cerén

Joya de Cerén (Jewel of Cerén in the Spanish language) is an a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Andrés, El Salvador

San Andrés (formerly known as Campana San Andrés) is a p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Olomega

Lake Olomega is a large lake in the southeastern part of El Salvador.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Izalco (volcano)

Izalco is a parasitic stratovolcano of the Santa Ana Volcano, which is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo de la Palabra y la Imagen

The Museo de la Palabra y la Imagen (Spanish for Museum of the Word

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monumento a la Revolución (El Salvador)

El Monumento a la Revolución está localizado en la ciudad de San S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Salvador El Salvador Temple

Announced in 2007, construction began on the San Salvador El Salvador

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
INTERCONTINENTAL SAN SALVADOR-METROCENTRO MALL

ආරම්භ කරමින් $0

Real Intercontinental San Salvador

ආරම්භ කරමින් $210

Hotel Grecia Real

ආරම්භ කරමින් $30

Hotel Armonía Hostal

ආරම්භ කරමින් $38

Hotel Villa Florencia Centro Histórico

ආරම්භ කරමින් $20

Hotel Manantiales

ආරම්භ කරමින් $37