රට

Eritrea

සිතියම පුළුල් කරන්න

Eritrea හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Governor's Palace, Asmara

The current City Hall of Asmara, called now the Governor's Palace of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cinema Impero

The Cinema Impero (English: Cinema Empire) is an Art Deco-style Cinema

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Joseph's Cathedral, Asmara

St Joseph's Cathedral in Asmara, Eritrea, is a large Romanesque style

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fiat Tagliero Building

The Fiat Tagliero Building in Asmara, capital city of Eritrea, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dahlak Archipelago

The Dahlak Archipelago is an island group located in the Red Sea near

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Coral Farasan Resort

ආරම්භ කරමින් $147

Novotel Jazan Hotel

ආරම්භ කරමින් $148

Sunshine Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

Al Huraida Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Lal Hotel & Spa

ආරම්භ කරමින් $40

Al Borg Al Watheer

ආරම්භ කරමින් $80