රට

Ethiopia

Degife, Rediat සහ 24 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Ethiopia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Saint George, Lalibela

The Church of St. George (Amharic: Bete

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blue Nile Falls

The Blue Nile Falls are a waterfall on the Blue Nile river in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bath of Fasiledes

Bath of Fasiledes යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Archae

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fasil Ghebbi

Fasil Ghebbi is a fortress-enclosure located in Gondar, Ethiopia. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ethiopian National Theatre

The Ethiopian National Theatre is a national theatre group of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Awasa

Lake Awasa is an endorheic basin in Ethiopia, located in the Rift

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
King Ezana's Stela

King Ezana's Stela is the central obelisk still standing in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Obelisk of Axum

The Obelisk of Axum (አማርኛ. የአክሱም ሐውልት) is a 1,700-year-old, 24-metre-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yekatit 12 Square

The Yekatit 12 Square is a monument in Addis Ababa commemorating

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holy Trinity Cathedral (Addis Ababa)

Holy Trinity Cathedral known in Amharic as Kidist Selassie is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ras Dashen

Ras Dashen (alternatively Ras Dashan or Ras Dejen Ge'ez ራስ ደጀን

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Narga Selassie

Narga Selassie is a church on the western shores of Dek Island, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Danqaz palace

Danqaz palace යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Ruins,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Empress Mentewab's Palace

Empress Mentewab's Palace යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Palace

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Debre Tsehay Maryam

Debre Tsehay Maryam යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Archae

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Omo River

The Omo River is an important river of southern Ethiopia. Its course

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Tana

Lake Tana (also spelled T'ana, Amharic: ጣና ሐይቅ Ṭānā Hāyḳ,'Lake Ta

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sheraton Addis a Luxury Collection Hotel Addis Ababa

ආරම්භ කරමින් $361

Churchill Addis Ababa Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

Haikan Hotel

ආරම්භ කරමින් $42

Ghion Hotel

ආරම්භ කරමින් $69

Adams Hotel

ආරම්භ කරමින් $40

Hilton Addis Ababa Hotel

ආරම්භ කරමින් $204