රට

Fiji

jope Naseyara, Jope Naseara සහ 6 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Fiji හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sigatoka Sand Dunes

The Sigatoka Sand Dunes National Park is located at the mouth of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Albert Park (Suva)

Albert Park is located in Suva, the capital of Fiji.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fiji Museum

The Fiji Museum is a museum in Suva Fiji located in the capital city's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thurston Gardens

Thurston Gardens are the botanical gardens of Fiji. They used to be

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Suva Fiji Temple

The Suva Fiji Temple is the 91st operating temple of The Church of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vanua Balavu

Vanua Balavu (pronounced ]) is the second largest island in Fiji's Lau

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wailagi Lala

Wailagi Lala (pronounced ]) is the northernmost outpost of Fiji's Lau

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Minerva Reefs

The Minerva Reefs are a group of reefs located in the Pacific Ocean

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kula Eco Park

Kula Eco Park is an ecological preserve in Fiji. It is located on

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Victoria Palms Hotel

ආරම්භ කරමින් $211

Peninsula International Hotel

ආරම්භ කරමින් $128

Suva Motor Inn

ආරම්භ කරමින් $88

Colonial Lodge

ආරම්භ කරමින් $47

Capricorn Apartment Hotel

ආරම්භ කරමින් $60

City Private Hotel

ආරම්භ කරමින් $28