රට

Finland

Leila Määttä, Helena Mäkinen සහ 246 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Finland හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
West Harbour, Helsinki

West Harbour (Finnish: Länsisatama, Swedish: Västra hamnen) is a p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of Helsinki

The University of Helsinki (Finnish: Helsingin yliopisto, Swedish:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Seurasaari

Seurasaari (Swedish Fölisön) is an island and a district in H

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Suomenlinna

Suomenlinna, until 1918 Viapori, (Finnish), or Sveaborg (Swedish), is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kotka

Kotka is a city and municipality of Finland.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaisaniemi Park

Kaisaniemi park (suomi. Kaisaniemen puisto, svenska. Kajsaniemiparken)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ateneum

The Ateneum is a major museum in Finland. It is located in the centre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temppeliaukio Church

Temppeliaukio Church (Temppeliaukion kirkko in Finnish, Tempelplatsens

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiasma

Kiasma (built 1993–1998) is a contemporary art museum located on M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Imatrankoski

Imatrankoski ('The Imatra Rapid') is a rapid on the Vuoksi River in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maritime Museum of Finland

The Maritime Museum of Finland (Finnish: Suomen merimuseo, Swedish:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Helsingin kaupunginmuseo

赫尔辛基市博物馆(芬蘭語:-{Helsingin kaupunginmuseo}-,瑞典語:-{He

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
PowerPark

PowerPark is a large scale karting and amusement park in Alahärmä, S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Helsinki Music Centre

The Helsinki Music Center (Finnish: Musiikkitalo, Swedish: Musikhuset

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Natural History Museum of Helsinki

The Natural History Museum (Finnish: Luonnontieteellinen museo,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sirius Sport Resort

Sirius Sport Resort යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Surfin

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Linnanmäki

Linnanmäki (Swedish: Borgbacken, colloquially Lintsi, literal

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Scandic Simonkenttä

ආරම්භ කරමින් $346

Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki

ආරම්භ කරමින් $348

Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki

ආරම්භ කරමින් $368

Scandic Seurahuone

ආරම්භ කරමින් $158

Solo Sokos Hotel Torni Helsinki

ආරම්භ කරමින් $378

Omena Hotel Helsinki City Centre

ආරම්භ කරමින් $122