රට

Finland

Henrik Lindholm, Saara Alaviitala සහ 221 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Finland හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
West Harbour, Helsinki

West Harbour (Finnish: Länsisatama, Swedish: Västra hamnen) is a p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of Helsinki

The University of Helsinki (Finnish: Helsingin yliopisto, Swedish:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Seurasaari

Seurasaari (Swedish Fölisön) is an island and a district in H

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Suomenlinna

Suomenlinna, until 1918 Viapori, (Finnish), or Sveaborg (Swedish), is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kotka

Kotka is a city and municipality of Finland.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temppeliaukio Church

Temppeliaukio Church (Temppeliaukion kirkko in Finnish, Tempelplatsens

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaisaniemi Park

Kaisaniemi park (suomi. Kaisaniemen puisto, svenska. Kajsaniemiparken)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ateneum

The Ateneum is a major museum in Finland. It is located in the centre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
PowerPark

PowerPark is a large scale karting and amusement park in Alahärmä, S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Helsingin kaupunginmuseo

赫尔辛基市博物馆(芬蘭語:-{Helsingin kaupunginmuseo}-,瑞典語:-{He

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Helsinki Music Centre

The Helsinki Music Center (Finnish: Musiikkitalo, Swedish: Musikhuset

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sirius Sport Resort

Sirius Sport Resort යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Surfin

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Linnanmäki

Linnanmäki (Swedish: Borgbacken, colloquially Lintsi, literal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aleksanterin Teatteri

Aleksanterin Teatteri is a Finnish theatre in the city of Helsinki at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ähtäri Zoo

Ähtäri Zoo is a 60-hectare (150-acre) zoo in Ähtäri, Finland that was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiasma

Kiasma (built 1993–1998) is a contemporary art museum located on M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Malminkartanonhuippu

Malminkartanonhuippu (English: Malminkartano Hill, Swedish:

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Scandic Simonkenttä

ආරම්භ කරමින් $346

Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki

ආරම්භ කරමින් $348

Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki

ආරම්භ කරමින් $368

Scandic Seurahuone

ආරම්භ කරමින් $158

Solo Sokos Hotel Torni Helsinki

ආරම්භ කරමින් $378

Omena Hotel Helsinki City Centre

ආරම්භ කරමින් $122