රට

France

Stefan Curcanu, Nicole Dubois සහ 454 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

France හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
අයිෆල් කුළුණ

අයිෆල් කුළුණ යනු පැරීසියේ පිහිටා ඇති යකඩ කුළුණකි. ඇන්ටනාව සමග කුළුණේ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Villa Ephrussi de Rothschild

Villa Ephrussi de Rothschild is a French seaside palazzo constructed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Val Thorens

Val Thorens, located in the Tarentaise Valley, Savoie, French Alps, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stade Roland Garros

Le Stade de Roland Garros ('Roland Garros Stadium') is a tennis venue

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arc de Triomphe du Carrousel

The Arc de Triomphe du Carrousel is a triumphal arch in Paris, France.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château de Vincennes

The Château de Vincennes is a massive 14th and 17th century French

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jardin botanique d'Èze

The Jardin botanique d'Èze, also called the Jardin exotique d'Èze or s

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fontfroide Abbey

Fontfroide Abbey or l'Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide is a former

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Le Château de la Belle au Bois Dormant

Le Château de la Belle au Bois Dormant ('Sleeping Beauty's Castle')

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dune of Pilat

The Dune of Pilat (French: Dune du Pilat, official name), also called

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château de Pierrefonds

The Château de Pierrefonds castle situated in the commune of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musée de l'Orangerie

The Musée de l'Orangerie is an art gallery of impressionist and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pont Neuf

The Pont Neuf (French for 'New Bridge') is the oldest standing bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Fontainebleau

The Palace of Fontainebleau, located 34.5 miles from the centre of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilique du Sacré-Cœur, Paris

The Basilica of the Sacred Heart of Jesus of Paris, commonly known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musée d'Orsay

The Musée d'Orsay is a museum in Paris, France, on the left bank of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Verdon Gorge

The Verdon Gorge (in French: Gorges du Verdon or Grand canyon du

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Magnificent Studio Heart of Paris

ආරම්භ කරමින් $87

Melia Paris Notre-Dame

ආරම්භ කරමින් $678

Hotel Les Rives de Notre Dame

ආරම්භ කරමින් $606

Hotel Le Notre Dame

ආරම්භ කරමින් $299

Hotel Henri IV Rive Gauche

ආරම්භ කරමින් $249

Hotel Esmeralda

ආරම්භ කරමින් $99