රට

French Polynesia

Wayne S, Guilherme - Quero Vi සහ 2 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

French Polynesia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

French Polynesia හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teahupo'o

Teahupoʻo (Te-a-hu-po-o, popular pronunciation is CHO-PO) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Papeete Tahiti Temple

The Papeete Tahiti Temple is the 27th constructed and 25th operating

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre Dame Cathedral, Papeete

Notre Dame Cathedral (français. Cathédrale de Papeete Notre-Dame de L

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bora Bora Airport

Bora Bora Airport Шаблон:Airport codes, also known as Motu Mute Airpo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ua Huka

Ua Huka is one of the Marquesas Islands, in French Polynesia, an

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Tahiti Nui

ආරම්භ කරමින් $252

Royal Tahitien

ආරම්භ කරමින් $206

Tahiti Airport Motel

ආරම්භ කරමින් $131

Tiare Tahiti Hotel

ආරම්භ කරමින් $144

Fare Arearea Sweet Studio

ආරම්භ කරමින් $133

Hotel Sarah Nui

ආරම්භ කරමින් $134