රට

French Southern Territories

සිතියම පුළුල් කරන්න

French Southern Territories හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

French Southern Territories හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Torres del Paine National Park

Torres del Paine National Park is a Chilean National Park encompassing

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Heard Island and McDonald Islands

Heard Island and McDonald Islands (formally named the Territory of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mawson Peak

Mawson Peak is a mountain peak on Heard Island, an Australian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mont Ross

Mont Ross is a stratovolcano, the highest mountain in the Kerguelen

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Countryside Garden Homestay

ආරම්භ කරමින් $11