රට

Georgia

cira, Nana Lekiashvili සහ 775 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Georgia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Standseilbahn Tiflis

Bergbanan i Tbilisi (georgiska: თბილისის ფუნიკულიორი, Tb

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Narikala

Narikala (Georgian: ნარიყალა) is an ancient fortress overlooking Tbi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Batumi Cathedral of the Mother of God

The Church of the Mother of God (Georgian: ბათუმის ღვთისმშობლის

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Metexi körpüsü

Metehi Köprüsü, Gürcistan'ın başketi Tiflis'teki Eski Tiflis ve Meteh

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Turtle Lake (Tbilisi)

Turtle Lake is a direct English translation of Kus Tba

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jvari (monastery)

Jvari or Jvari Monastery (ჯვარი, ჯვრის მონასტერი) is a Geo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tetnuldi

Tetnuldi (Georgian: თეთნულდი) is a prominent peak in the central par

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Bridge of Peace (Georgia)

The Bridge of Peace (ქართული. მშვიდობის ხიდ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gergeti Trinity Church

Gergeti Trinity Church (Georgian: წმინდა სამება, Tsm

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Svetitskhoveli Cathedral

Svetitskhoveli Cathedral (ქართული. სვეტიცხოვლის

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holy Trinity Cathedral of Tbilisi

The Holy Trinity Cathedral of Tbilisi (ქართული. თბილისის წმინ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rustaveli Theatre

Rustaveli National Theatre (ქართული. შოთა რუსთაველის სახელობის

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Kazbek

Mount Kazbek (русский. Казбек, ქართული. მყინვარწვერი, Mqinvartsver

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kvariati Beach (კვარიათის პლაჟი)

Kvariati Beach (კვარიათის პლაჟი) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beach

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ananuri

Ananuri (Georgian: ანანური ) is a castle complex on the Aragvi River

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lisi Lake

Lisi lake (Georgian: ლისის ტბა) is a small lake in the vicinity of Tbi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mtatsminda Park

Mtatsminda Park is a family amusement facility located atop Mount

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $40

la strada

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel London Palace

ආරම්භ කරමින් $38

Green Panorama Hotel

ආරම්භ කරමින් $49

Hotel Tbilisi Garden

ආරම්භ කරමින් $57

Tiflis Avlabari Hotel

ආරම්භ කරමින් $34