රට

Germany

Stefi Kyoseva, සහ 763 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Germany හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neuschwanstein Castle

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lichtentaler Allee

The Lichtentaler Allee is a historic park and arboretum set out as a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
James Simon Gallery

The James Simon Gallery will be a new, centrally located visitor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Olympiaturm

The Olympiaturm in Olympiapark, Munich has an overall height of 291 m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nymphenburg Palace

The Nymphenburg Palace (German: Schloss Nymphenburg), i.e. 'Nymph's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Partnach Gorge

The Partnach Gorge (German: Partnachklamm) is a deep gorge that has

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schloss Drachenburg

Schloss Drachenburg is a private Villa in Palace style constructed in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palmengarten

The Palmengarten is one of three botanical gardens in Frankfurt am

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oktoberfest

Oktoberfest is a sixteen-day festival held each year in Munich,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schloss Moritzburg

Schloss Moritzburg is a Baroque castle in the municipality of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Semperoper

The Semperoper is the opera house of the Saxon State Opera Dresden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sanssouci

Sanssouci is the former summer palace of Frederick the Great, King of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Osnabrück Zoo

Zoo Osnabrück is located in south Osnabrück at the hillside of S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pergamon Museum

The Pergamon Museum (Deutsch. Pergamonmuseum) is among the museums on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Würzburg Residence

The Würzburg Residenz (Residence) is a palace in Würzburg, Germany. I

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hohenzollern Bridge

The Hohenzollern Bridge (German: Hohenzollernbrücke) is a bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elbphilharmonie

The Elbphilharmonie (German pronunciation (·info)) (Elbe

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

ආරම්භ කරමින් $460

H4 Hotel Berlin Alexanderplatz

ආරම්භ කරමින් $308

Motel One Berlin-Hackescher Markt

ආරම්භ කරමින් $84

Lux 11 Berlin Mitte

ආරම්භ කරමින් $660

St. Christopher's Apartments Berlin

ආරම්භ කරමින් $95

St. Christopher's Hostel Berlin

ආරම්භ කරමින් $48