රට

Ghana

Bamfo Kenneth, frank adu gyamfi සහ 6 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Ghana හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elmina Castle

Elmina Castle was erected by Portugal in 1482 as São Jorge da Mina

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Osu Castle

Osu Castle, also known as Fort Christiansborg or simply the Castle,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Akosombo Dam

The Akosombo Hydroelectric Project (Akosombo HEP), usually referred to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape Coast Castle

Cape Coast Castle is a fortification in Ghana built by Swedish

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Bosumtwi

Lake Bosumtwi, situated within an ancient meteorite impact crater, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Prinzenstein

Fort Prinzenstein (Danish: Fort Prinsensten) is a fort located at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Apollonia

Fort Apollonia is a fort in Beyin, Ghana. In 1691, a British trading

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Lijdzaamheid

Fort Lijdzaamheid ('Patience') is a Dutch-built fort located in the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Kempinski Hotel Gold Coast City

ආරම්භ කරමින් $315

Fiesta Royale Hotel

ආරම්භ කරමින් $170

Accra City Hotel

ආරම්භ කරමින් $175

Alisa Hotel

ආරම්භ කරමින් $127

Sunlodge Hotel

ආරම්භ කරමින් $172

El Elyon Hotel

ආරම්භ කරමින් $70