රට

Greece

Ondrasovka Ondra, Kamellot Kamellott සහ 297 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Greece හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Acropolis of Athens

The Acropolis of Athens is the best known acropolis (Gr. akros, akron,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lighthouse (Φάρος)

Lighthouse (Φάρος) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Lighthouses

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Poseidon, Sounion

The ancient Greek temple of Poseidon at Cape Sounion, built during

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santo Wines

Santo Wines යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Wineries & Vineyards, Órmos Athinió

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Odeon of Herodes Atticus

The Odeon of Herodes Atticus is a stone theatre structure located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meteora

The Metéora (Ελληνικά. Μετέωρα, 'suspended rocks', 'suspended in t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Hephaestus

The Temple of Hephaestus and Athena Ergane (Greek: Ναός του Ηφαίστ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Olympian Zeus (Athens)

The Temple of Olympian Zeus (Greek: Ναός του Ολυμπίου Διός or Naos t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Port of Piraeus

The Port of Piraeus (Greek: Λιμάνι του Πειραιά) is the chief sea port

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santorini

Santorini (Greek: Σαντορίνη, pronounced ]), officially Thira (G

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Voulismeni

Lake Voulismeni (Greek: Λίμνη Βουλισμένη, Límni Voulisméni) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santorini cable car

The Santorini cable car connects the port with the town of Thera in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
First Ancient Theatre, Larissa

The First Ancient Theater of Larissa is an ancient theater and the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elafonisi

Elafonisi (Ελληνικά. Ελαφονήσι Шаблон:IPA-el 'deer island') is an i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Piraeus Municipal Theatre

The Piraeus Municipal Theatre is a neoclassical building built on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
White Tower of Thessaloniki

The White Tower of Thessaloniki (Greek: Λευκός Πύργος Lefkos Pyrg

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Navagio

Navagio Beach (Greek: Ναυάγιο), or Shipwreck Beach, is an expose

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grecotel Pallas Athena

ආරම්භ කරමින් $180

Athens Tiare Hotel

ආරම්භ කරමින් $171

Alassia Hotel

ආරම්භ කරමින් $58

Claridge Hotel

ආරම්භ කරමින් $44

Elikon

ආරම්භ කරමින් $35

Ares Athens Hotel

ආරම්භ කරමින් $62