රට

Guernsey

සිතියම පුළුල් කරන්න

Guernsey හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castle Cornet

Castle Cornet is a large castle in Guernsey, and former tidal island,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Grey

Fort Grey is a Martello Tower in Rocquaine bay on the west coast of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alderney Lighthouse

The Alderney Lighthouse (also known as Mannez Lighthouse) is a stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Artparks Sculpture Park

The Artparks Sculpture Park is set in a sub tropical wildlife garden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jethou

Jethou (pronounced ) is a small island that is part of the Channel

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
The Old Government House Hotel and Spa

ආරම්භ කරමින් $366

La Fregate Hotel

ආරම්භ කරමින් $122

The Duke of Richmond Hotel

ආරම්භ කරමින් $237

Fermain Valley Hotel

ආරම්භ කරමින් $264

The Atlantic Hotel

ආරම්භ කරමින් $260

La Collinette Hotel Apartments & Cottages

ආරම්භ කරමින් $189