රට

Guernsey

සිතියම පුළුල් කරන්න

Guernsey හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Little Chapel

The Little Chapel is situated in the Les Vauxbelets valley, Saint

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castle Cornet

Castle Cornet is a large castle in Guernsey, and former tidal island,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hauteville House

Hauteville House is a house where Victor Hugo lived during his exile

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saumarez Park

Saumarez Park is the largest public park on the island of Guernsey.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Grey

Fort Grey is a Martello Tower in Rocquaine bay on the west coast of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vale Castle, Guernsey

Vale Castle, is a protected building located in the Vale, Guernsey.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lihou

Lihou () is a small tidal island located just off the west coast of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alderney Lighthouse

The Alderney Lighthouse (also known as Mannez Lighthouse) is a stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Artparks Sculpture Park

The Artparks Sculpture Park is set in a sub tropical wildlife garden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jethou

Jethou (pronounced ) is a small island that is part of the Channel

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
The Old Government House Hotel and Spa

ආරම්භ කරමින් $366

La Fregate Hotel

ආරම්භ කරමින් $122

The Duke of Richmond Hotel

ආරම්භ කරමින් $237

Fermain Valley Hotel

ආරම්භ කරමින් $264

The Atlantic Hotel

ආරම්භ කරමින් $260

La Collinette Hotel Apartments & Cottages

ආරම්භ කරමින් $189