රට

Guyana

සිතියම පුළුල් කරන්න

Guyana හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Zeelandia (Guyana)

Fort Zeelandia is located on Fort Island, a fluvial island of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mainstay Lake

Mainstay Lake is a lake in the Pomeroon-Supenaam Region of Guyana,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guyana Zoo

Guyana Zoo (officially Guyana Zoological Park) is a zoo located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Umana Yana

The Umana Yana is a conical palm thatched hut (benab) erected for the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. George's Cathedral, Georgetown

St. George's Cathedral is an Anglican cathedral in Georgetown, Guyana

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaieteur Falls

Kaieteur Falls is a high-volume waterfall on the Potaro River in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brickdam Cathedral

Brickdam Cathedral, more formally known as the Cathedral of Immaculate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Georgetown Lighthouse, Guyana

The Georgetown Lighthouse was first built by the Dutch in 1817 and

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Guyana Marriott Hotel Georgetown

ආරම්භ කරමින් $289

Ramada Georgetown Princess Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Guyana Marriott Hotel Georgetown

ආරම්භ කරමින් $296

Hotel Babylon

ආරම්භ කරමින් $67

Aracari Resort

ආරම්භ කරමින් $60

Jacana Amazon Wellness Resort

ආරම්භ කරමින් $188