රට

Hong Kong

Gebrehana, Joseph Chu සහ 88 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Hong Kong හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Disneyland Resort

The Hong Kong Disneyland Resort (香港迪士尼樂園度假區; Pinyin: Xiānggǎng D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wong Tai Sin Temple

Wong Tai Sin Temple (Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland (Chinese: 香港迪士尼樂園) is the first theme park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Star Ferry Pier, Tsim Sha Tsui

Star Ferry Pier, Tsim Sha Tsui, or Tsim Sha Tsui Ferry Pier, is a pier

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sky Terrace

Sky Terrace යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic Lookouts, Hong Kong හි Hong

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tian Tan Buddha

Tian Tan Buddha (simplified Chinese: 天坛大佛; traditional Chinese

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria Harbour

Victoria Harbour is a natural landform harbour situated between Hong

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Repulse Bay

Repulse Bay is an area in the southern part of Hong Kong Island,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria Peak

Victoria Peak (traditional Chinese: 太平山, or previously- 扯旗山) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsing Ma Bridge

The Tsing Ma Bridge is a bridge in Hong Kong. It is the world's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kowloon Walled City

Kowloon Walled City was a densely populated, largely ungoverned

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ngong Ping 360

The Ngong Ping 360 is a tourism project on Lantau Island in Hong Kong.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shek O

Shek O is a beachside village located on the south-eastern part of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ocean Park Hong Kong

Ocean Park Hong Kong (Chinese: 香港海洋公園), commonly known as Ocean Park,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Clock Tower, Hong Kong

The Clock Tower is a landmark in Hong Kong. It is located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Cultural Centre

The Hong Kong Cultural Centre (Шаблон:Zh) is a multipurpose perfo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hong Kong Zoological and Botanical Gardens

The Hong Kong Zoological and Botanical Gardens (traditional Chinese:

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
V Wanchai Hotel

ආරම්භ කරමින් $196

The Fleming

ආරම්භ කරමින් $364

218 Apartment

ආරම්භ කරමින් $153

Wanchai 88 Hotel

ආරම්භ කරමින් $106

V Wanchai 2 Hotel

ආරම්භ කරමින් $181

iclub Wan Chai Hotel

ආරම්භ කරමින් $92