රට

Iceland

Ingunn Mary, Daria В. සහ 60 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Iceland හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Seljalandsfoss

Seljalandsfoss is one of the most famous waterfalls of Iceland. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Goðafoss

The Goðafoss (Icelandic: waterfall of the gods or waterfall of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sólheimajökull

Sólheimajökull (Icelandic pronunciation: ​]) is a glacier i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gljúfrabúi (Gljúfrabúi / Gljúfrafoss)

Gljúfrabúi (Gljúfrabúi / Gljúfrafoss) යනු සංචාරක ආකර

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Þingvellir

(Icelandic: Þing: 'parliament', vellir: 'meadows', 'fields'), is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jökulsárlón

Jökulsárlón is the best known and the largest of a number of gl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Diamond Beach

Diamond Beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reynisfjara beach

Reynisfjara beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fjaðrárgljúfur

Fjaðrárgljúfur (pronounced ], 'feather river canyon') is a ca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sólheimasandur

Sólheimasandur är ett sandområde i republiken Island. Det ligger i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gullfoss

Gullfoss (English: Golden Falls) is a waterfall located in the canyon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Skaftafell

Skaftafell ( listen (·info)) is a preservation area in Öræfi, sout

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reykjavik Harbour

Reykjavik Harbour යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Coasta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kirkjufellsfoss

Kirkjufellsfoss යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Waterf

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dynjandi

Dynjandi (also known as Fjallfoss) is a set of waterfalls located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Skógafoss

The waterfall Skógafoss (pronounced ]) is situated in the south of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dyrhólaey

The small peninsula, or promontory, Dyrhólaey (120m) (formerly known

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hilton Reykjavik Nordica Hotel

ආරම්භ කරමින් $253

City Park Hotel

ආරම්භ කරමින් $159

Hotel Island

ආරම්භ කරමින් $228

Hotel Lotus

ආරම්භ කරමින් $161

Stay Apartments Bolholt

ආරම්භ කරමින් $106

Brim Hotel

ආරම්භ කරමින් $114