රට

Indonesia

Yery Wahyudi, Erni purnamasari සහ 239 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Indonesia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum Angkut

Museum Angkut (in English as Transportation Museum) is a transport

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Suramadu Bridge

The Suramadu Bridge (Indonesian: Jembatan Suramadu), also known as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prambanan

Prambanan is the largest Hindu temple compound in Central Java in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taman Safari

Taman Safari Indonesia or simply Taman Safari are animal theme parks

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agung Rai Museum of Art

The Agung Rai Museum of Art is a museum located in Ubud on Bali,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pura Ulun Danu Bratan

Pura Ulun Danu Bratan, or Pura Bratan, is a major Shivaite and water

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uluwatu, Bali

Uluwatu is a place on the south-western tip of the Bukit Peninsula of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Besakih Temple

The Mother Temple of Besakih, or Pura Besakih, in the village of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bedugul

Bedugul is a mountain lake resort area in Bali, Indonesia, located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tanah Lot

Tanah Lot is a rock formation off the Indonesian island of Bali. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nusa Dua

Nusa Dua is an area in the southern part of Bali, Indonesia, known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tirta Empul Temple

Tirta Empul Temple (Bahasa Indonesia. Pura Tirta Empul) is a Hindu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid Raya Baiturrahman

Mesjid Raya Baiturrahman is a large mosque located in the center of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bali Bird Park

Bali Bird Park (Bahasa Indonesia. Taman Burung Bali), is a tourist

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Graha Pena

Graha Pena is a skyscraper building in Surabaya. It is one of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Borobudur

බොරෝබුදූර්, හෝ බාරබුදූර්, යනු ඉන්දුනීසියාවේ, මධ්‍යම ජාවා හී මේඝලං

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pura Taman Ayun

Taman Ayun is a compound of Balinese temple and garden with water

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Kartika Chandra Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

YELLO Hotel Manggarai

ආරම්භ කරමින් $28

2BR City View The Wave Kuningan Apt By Travelio

ආරම්භ කරමින් $48

2BR Pool View @ The Wave Apartment near Epicentrum

ආරම්භ කරමින් $43

1BR The Wave Apartment near Kokas By Travelio

ආරම්භ කරමින් $39

Comfortable 2BR The Wave Apartment By Travelio

ආරම්භ කරමින් $47