රට

Iran

maryam, چیا සහ 89 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Iran හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Persepolis

Persepolis (Шаблон:Audio Old Persian: Pārsa, Modern Persian: تخت جم

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sheikh Lotf Allah Mosque

Sheikh Lotf Allah Mosque (Masjed-e Sheikh Lotf-o-llah in Persian or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naqsh-e Jahan Square

Naghsh-e Jahan Square (Persian: ميدان نقش جهان maidaan-e naqsh-e jeh

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shah Mosque

The Shah Mosque (مسجد شاه , Masjed-e Shah) is a mosque in Isfaha

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mashhad

Mashhad (مشهد, literally the place of martyrdom) is the second lar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Bazaar, Tehran

The Grand Bazaar of Tehran is situated in the capital of Iran, Tehran.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tomb of Hafez

The Tomb of Hafez and its associated memorial hall, the Hāfezieh, are

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jamkaran

Jamkaran, Iran (on the outskirts of Qom) is the site of the Jamkaran

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Damavand

Mount Damāvand (Шаблон:PerB) also known as Donbavand, is a dorman

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blue Mosque, Tabriz

The Blue Mosque (فارسی. مسجد کبود Masjed-e Kabud, azərbaycanca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niavaran Palace Complex

Niavarān Palace Complex is situated in the northern part of Tehran,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Milad Tower

Milad Tower (aka Borj-e-Milad , Persian: برج میلاد ) is the tallest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pasargadae

Pasargadae (فارسی. پاسارگاد) the capital of Cyrus the Great (559-5

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naqsh-e Rajab

Naqsh-e Rajab (alt: Naqš-e Rajab) is an archaeological site just east

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rudkhan Castle

Rud-khan castle (also Rood-khan castle), is a brick and stone medieval

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shah Cheragh

Shāh Chérāgh (Persian: شاه چراغ) is a tomb of the brothers Ahmad and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tomb of Cyrus

The Tomb of Cyrus is the burial place of the ancient Cyrus the Great

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sapphire Marine

ආරම්භ කරමින් $85

Sapphire Marine

ආරම්භ කරමින් $127

Qafqaz Sahil Hotel

ආරම්භ කරමින් $35

The Crescent Beach Hotel

ආරම්භ කරමින් $71

Aysberq Resort

ආරම්භ කරමින් $53

Ramada Baku

ආරම්භ කරමින් $94