රට

Iraq

සිතියම පුළුල් කරන්න

Iraq හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Imam Ali Mosque

The Imām ‘Alī Holy Shrine (العربية. حرم الإمام علي), also known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Imam Husayn Shrine

The Shrine of Husayn ibn ‘Alī (Arabic: مقام الامام الحسين‎) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nineveh

Nineveh (Akkadian: Ninua; Aramaic: ܢܝܢܘܐ; נינוה, Nīnewē; نينوى, Naīn

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Delal

Delal or Pira Delal also Pirdí Delal ('The Bridge Delal' in Kurdish),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Kufa

The Great Mosque of Kufa, or Masjid al-Kūfa (Arabic: مسجد الكو

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baghdad Zoo

The Baghdad Zoo is a zoo located in Baghdad, Iraq, in the al-Zawraa'

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Republican Palace

The Republican Palace (Arabic: القصر الجمهوري al-Qaṣr al-Ǧumhūriy) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baghdad Tower

Baghdad Tower (Arabic: برج بغداد‎, previously called Interna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Iraq

The Iraq Museum (formal title in English) (Arabic: المتحف العرا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lalish

Lalish (Arabic: لالش‎,Kurdish: Laliş, also called Lalişa nûranî)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Kadhimiya Mosque

The Al-Kadhimiya Mosque (Arabic: مَسْجِد ٱلْكَا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hatra

Hatra (Arabic: الحضر‎ al-Ḥaḍr) is an ancient ruined city in the Ninawa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ishtar Gate

The Ishtar Gate (Assyrian: ܕܵܪܘܲܐܙܲܐ ܕܥܵܐܫܬܲܪ translit: Darwaz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Faw Palace

The Al Faw Palace (also known as the Water Palace) is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Sarafiya bridge

The al-Sarafiya bridge (Arabic,جسر الصرافية) crosses the River Tigr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Samarra

The Great Mosque of Samarra is a 9th century mosque which is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Babylon

Babylon was the capital city of Babylonia, a kingdom in ancient

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sigma House Al Jawhara

ආරම්භ කරමින් $80

Wabel tubal

ආරම්භ කරමින් $67

Sigma House - Al Dahiya

ආරම්භ කරමින් $53

Raoum Inn Arar

ආරම්භ කරමින් $48

Marina arar

ආරම්භ කරමින් $42

Shmayaa Hotel

ආරම්භ කරමින් $96