රට

Isle of Man

සිතියම පුළුල් කරන්න

Isle of Man හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peel Castle

Peel Castle is a castle in Peel, Isle of Man originally constructed by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castle Rushen

Castle Rushen (Manx: Cashtal Rushen) is a medieval castle located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Laxey Wheel

The Laxey Wheel (also known as Lady Isabella) is a large waterwheel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Snaefell

Snaefell (Manx: Sniaull) is the highest mountain and the only summit

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Curraghs Wildlife Park

Curraghs Wildlife Park is a Wildlife Park, located in The Curraghs,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Point of Ayre

The Point of Ayre is the northernmost point of the Isle of Man. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rushen Abbey

Rushen Abbey was an abbey on the Isle of Man, located near Ballasalla.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Laxey Mine Railway

The Great Laxey Mine Railway was originally constructed to serve the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manx Military and Aviation Museum

The Manx Military and Aviation Museum is a small but very successful

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Snaefell Wheel

The Snaefell Wheel (also known as Lady Evelyn) is a waterwheel in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
East Muntloch Croft

ආරම්භ කරමින් $50

Adelphi Hotel

ආරම්භ කරමින් $46

Caledonia Hotel

ආරම්භ කරමින් $75

Silvercraigs B&B

ආරම්භ කරමින් $187

Melrose Guesthouse

ආරම්භ කරමින් $44

Seacote Hotel

ආරම්භ කරමින් $103