රට

Israel

Sam Sam, Ahmad Agha සහ 292 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Israel හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bograshov Beach (חוף בוגרשוב)

Bograshov Beach (חוף בוגרשוב) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches, Tel Avi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Israel Museum

The Israel Museum (Hebrew: מוזיאון ישראל‎, Muze'on Yisrael) was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
උප්පත්ති දේවස්ථානය

බෙත්ලෙහෙමෙහි පිහිටා ඇති උප්පත්ති දේවස්ථානය යනු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්ම

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gordon Beach (חוף גורדון)

Gordon Beach (חוף גורדון) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches, Tel Av

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jaffa Port

Jaffa Port (Hebrew: נמל יפו‎, Nemal Yafo) is an ancient port

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sarona Market (שרונה מרקט)

Sarona Market (שרונה מרקט) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Markets and baz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jaffa Gate

Jaffa Gate (Hebrew: שער יפו Sha'ar Yafo, Arabic: باب الخليل B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jerusalem Biblical Zoo

The Tisch Family Zoological Gardens in Jerusalem - The Biblical Zoo,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cameri Theater

The Cameri Theater (עברית. התיאטרון הקאמרי, HaTeatron HaKameri

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banana Beach (בננה ביץ')

Banana Beach (בננה ביץ') යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches, Tel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tel Aviv Museum of Art

The Tel Aviv Museum of Art (עברית. מוזיאון תל אביב לאמנות Muze'on Te

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Eilat

Eilat (he-n. אֵילַת Шаблон:Audio) is Israel's southernmost city, a bus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටෙල් අවිව්

ටෙල් අවිව්-යාෆො (ඉංග්‍රීසි: Tel Aviv-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dolphin Reef

Dolphin Reef is a horseshoe-shaped reef in the Red Sea off the south

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masada

Masada (Hebrew מצדה, pronounced Metzada, from מצודה, metzuda, 'fortres

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Western Wall

The Western Wall (עברית. הכותל המערבי, translit.: Шаблон:Lang) (ا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Acre, Israel

Acre ( or ), known to locals as Akko (Hebrew:

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Brand new gem in Talbyeh with Garden

ආරම්භ කරමින් $191

Best Location Historic Boutique Apartment

ආරම්භ කරමින් $139

A luxurious apartment in the center of Jerusalem

ආරම්භ කරමින් $0

Ritz Hotel Jerusalem

ආරම්භ කරමින් $0

Prima Royale Hotel

ආරම්භ කරමින් $126

The Inbal Jerusalem

ආරම්භ කරමින් $315