රට

Italy

Raffaella Bastos, Joanna Wachowicz සහ 472 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Italy හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Colosseum

The Colosseum or Roman Coliseum, originally the Flavian Amphitheatre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castel Sant'Angelo

The Mausoleum of Hadrian, usually known as the Castel Sant'Angelo, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Canal (Venice)

The Grand Canal (Italian: Canal Grande, Venetian: Canałasso) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cinque Terre

The Cinque Terre (Шаблон:IPA-it) is a rugged portion of coast on the I

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lucca bymur

卢卡城墙(Mura di Lucca)是意大利重要的抵御火炮的要塞体系,1504年和1645年之间修建于托斯卡纳城市卢卡。

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castello Scaligero (Sirmione)

Замок Скалігерів (італ. Castello Scaligero) —

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peggy Guggenheim Collection

The Peggy Guggenheim Collection is a small museum on the Grand Canal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castelvecchio Bridge

The Castelvecchio Bridge (Italian: Ponte di Castelvecchio) or Skaliger

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Poppi Castle

Poppi Castle (Italian: Castello di Poppi, or the Castello dei Conti

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riomaggiore

Riomaggiore (Rimazùu in the local Ligurian language) is a village and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fontana dei Quattro Fiumi

The Fontana dei Quattro Fiumi or 'Fountain of the Four Rivers'

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Fenice

Teatro La Fenice (Шаблон:IPA-it, 'The Phoenix') is an opera house

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pantheon, Rome

The Pantheon (Latina. Pantheon Шаблон:IPA-en from gr. Πάνθε

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Milan Cathedral

Milan Cathedral (Italian: Duomo di Milano; Milanese: Domm de Milan) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pinacoteca di Brera

The Pinacoteca di Brera ('Brera Art Gallery') is an art collection in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uffizi

The Uffizi Gallery (italian: Galleria degli Uffizi), one of the oldest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Como

Lake Como (Lago di Como in Italian, also known as Lario; Lach de Comm

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Best Roma

ආරම්භ කරමින් $463

Hotel Infinito

ආරම්භ කරමින් $75

Daniela Hotel

ආරම්භ කරමින් $66

Espana Hotel

ආරම්භ කරමින් $88

Shiva B&B

ආරම්භ කරමින් $64

B&B Manzoni Holidays

ආරම්භ කරමින් $94