රට

Japan

Dinko Dinev, Masaki Satonaka සහ 468 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Japan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
出雲日御碕燈塔

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo DisneySea

Tokyo DisneySea (東京ディズニーシー, Tōkyō Dizunīshī) is a 176 acre (712,246 m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dazaifu Tenmangū

Dazaifu Tenman-gū (太宰府天満宮) is a Shinto shrine in Dazaifu, Fuk

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Senbon Torii (千本鳥居)

Senbon Torii (千本鳥居) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Shrines, Kyoto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
あわしまマリンパーク

あわしまマリンパークは静岡県沼津市にある水族館。内浦地区の駿河湾に浮かぶ淡島の島内にある。 1963年(昭和38年)7月淡島海洋公園として開業、1984年(昭和59年)4月あわしまマリンパークに改称した。

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nikkō Tōshō-gū

Nikkō Tōshō-gū (日光東照宮) is a Tōshō-gū Shinto shrine located in Nikkō

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
21 21 Design Sight

21_21 Design Sight is a museum in Roppongi in Minato, Tokyo, Japan,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo National Museum

The Tokyo National Museum (東京国立博物館, Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Top of Mt. Takao (高尾山頂)

Top of Mt. Takao (高尾山頂) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Mountains, Sōg

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hase-dera (Kamakura)

Hase-dera (海光山慈照院長谷寺, Kaikō-zan Jishō-in Hase-dera), commonl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of the Sun

The Tower of the Sun (太陽の塔, Taiyō no Tō) is a building created b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tōfuku-ji

Tōfuku-ji (東福寺) is a Buddhist temple in Higashiyama-ku in Kyoto,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yokohama Zoo

Asahi-ku (旭) is one of the 18 wards of the city of Yokohama in K

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyushu National Museum

The Kyushu National Museum (九州国立博物館, Kyūshū Kokuritsu Hakubutsukan) o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Senjōgahara

Senjōgahara (戦場ヶ原) is a 4 square kilometres area in Tochigi Prefectu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Edogawa Ward Natural Zoo

Edogawa City Natural Zoo (江戸川区自然動物園, Edokawaku-shizen-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kanda Shrine

Kanda Shrine (神田明神, Kanda-myōjin, officially 神田神社 Kanda-jinja), i

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Keio Plaza Hotel Tokyo

ආරම්භ කරමින් $244

Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand

ආරම්භ කරමින් $441

Hyatt Regency Tokyo

ආරම්භ කරමින් $342

Shinjuku Washington Hotel - Main Building

ආරම්භ කරමින් $113

Shinjuku City Hall Romantic Cabin

ආරම්භ කරමින් $0

THE KNOT TOKYO Shinjuku

ආරම්භ කරමින් $116