රට

Japan

Mario Santos, タッカー සහ 464 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Japan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo DisneySea

Tokyo DisneySea (東京ディズニーシー, Tōkyō Dizunīshī) is a 176 acre (712,246 m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dazaifu Tenmangū

Dazaifu Tenman-gū (太宰府天満宮) is a Shinto shrine in Dazaifu, Fuk

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nikkō Tōshō-gū

Nikkō Tōshō-gū (日光東照宮) is a Tōshō-gū Shinto shrine located in Nikkō

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
あわしまマリンパーク

あわしまマリンパークは静岡県沼津市にある水族館。内浦地区の駿河湾に浮かぶ淡島の島内にある。 1963年(昭和38年)7月淡島海洋公園として開業、1984年(昭和59年)4月あわしまマリンパークに改称した。

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hase-dera (Kamakura)

Hase-dera (海光山慈照院長谷寺, Kaikō-zan Jishō-in Hase-dera), commonl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of the Sun

The Tower of the Sun (太陽の塔, Taiyō no Tō) is a building created b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
碓氷第三橋梁 (めがね橋)

碓氷第三橋梁 (めがね橋) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridges, Sakamoto හි Japan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kanda Shrine

Kanda Shrine (神田明神, Kanda-myōjin, officially 神田神社 Kanda-jinja), i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyoto Railway Museum

The Kyoto Railway Museum (京都鉄道博物館, Kyōto Tetsudō Hakubutsukan) (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo National Museum

The Tokyo National Museum (東京国立博物館, Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arima Onsen

is an onsen, or hot springs in Kita-ku, Kobe, Japan. This Onsen is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyushu National Museum

The Kyushu National Museum (九州国立博物館, Kyūshū Kokuritsu Hakubutsukan) o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Senjōgahara

Senjōgahara (戦場ヶ原) is a 4 square kilometres area in Tochigi Prefectu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Takarazuka Grand Theater

Takarazuka Grand Theater (宝塚大劇場, Takarazuka Dai Gekijō) is a home for

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mt. Moiwa Observatory Deck

Mt. Moiwa Observatory Deck යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටෝකියෝ ස්කයිට්‍රී

ටෝකියෝ ස්කයිට්‍රී කුළුණ ජපානයේ සුමීඩා නගරයේ පිහිටා ඇති අතර එය අවන

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsurugaoka Hachimangū

Tsurugaoka Hachimangū (鶴岡八幡宮) is the most important Shinto shrine in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Keio Plaza Hotel Tokyo

ආරම්භ කරමින් $244

Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand

ආරම්භ කරමින් $441

Hyatt Regency Tokyo

ආරම්භ කරමින් $342

Shinjuku Washington Hotel - Main Building

ආරම්භ කරමින් $113

Shinjuku City Hall Romantic Cabin

ආරම්භ කරමින් $0

THE KNOT TOKYO Shinjuku

ආරම්භ කරමින් $116